Pharmaceutical , cosmetics, aromatherapy, Flavour & Fragrances